Πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών

Η εκτέλεση των πιλοτικών δοκιμών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ, καθώς και σε ευρύτερες εγκαταστάσεις της Αττικής για ορισμένα σενάρια χρήσης σε δύο χρονικές περιόδους,  26–30 Ιουνίου 2023 και 18–20 Ιουλίου 2023. Συγκεκριμένα, εντός των εγκαταστάσεων της ΔΚΚ πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σχετικά με την επιθεώρηση γραμμών μεταφοράς, την επιθεώρηση πυλώνων, την επιθεώρηση φωτοβολταϊκών πάνελ και την φύλαξη εγκαταστάσεων. Δεδομένα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα συλλέχθηκαν και από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, μεγαλύτερου μεγέθους, στην Κερατέα Αττικής. Δοκιμές για την επιθεώρηση ανεμογεννητριών πραγματοποιήθηκαν στο αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ στο Λαύριο. Τέλος, για την επιθεώρηση των φραγμάτων η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο φράγμα του Μαραθώνα. 

Σκοπός των πιλοτικών δοκιμών είναι ο έλεγχος αρχικά της ορθής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του έργου και στη συνέχεια των τμημάτων λογισμικού που αναπτύχθηκαν. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του εξοπλισμού, αποτελούμενο από ΜΕΑ και αισθητήρες, μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ολόκληρος ο στόλος του AUTOPSY στην περιοχή που πραγματοποιήθηκαν οι αρχικές δοκιμές του εξοπλισμού.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την λειτουργία του σταθμού βάσης και την επικοινωνία του με τα ΜΕΑ, καθώς και την ρύθμιση του RTK GPS. Ενδεικτικά, ο σταθμός βάσης στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των γραφικών διεπαφών και η λήψη δεδομένων εικόνας από τα ΜΕΑ.

Αντίστοιχη εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε και στο αιολικό πάρκο στο Λαύριο, όπου μεταφέρθηκαν τα ΜΕΑ της ΔΚΚ και της TWI, ρυθμίστηκε ο σταθμός βάσης και πραγματοποιήθηκαν πτήσεις των ΜΕΑ για έλεγχο των αλγορίθμων. Ο σταθμός βάσης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα, ενώ στην συνέχεια απεικονίζονται τα δύο ΜΕΑ κατά την διάρκεια των πτήσεων.

Στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ πραγματοποιήθηκαν και δοκιμές με το VTOL, όπου αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες πραγματοποιήθηκε αιώρηση στον χώρο, όπως απεικονίζεται στη συνέχεια.

Όσον αφορά το ΜΕΑ του ΕΚΕΤΑ, πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος της σωστής λειτουργίας της γεννήτριας, προτού πραγματοποιηθούν πτήσεις με αυτό.