Στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου AUTOPSY είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου ρομποτικού συστήματος για επιθεώρηση των κρίσιμων υποδομών ενέργειας, προκειμένου να εντοπιστούν και να αποφευχθούν αστοχίες στις εξωτερικές υποδομές του δικτύου μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δημόσιας Εταιρείας (ΔΕΗ). Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνική τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες υποδομές, εισάγοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές τεχνολογικές μεθόδους μέσω της συνεργασίας των εταίρων του ΕΚΕΤΑ, της TWI-Hellas και της Διεύθυνση Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ.

Home Aim
AUTOPSY logo

Το έργο AUTOPSY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Ioύλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία