AUTOPSY_white_text

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ. στην Ελλάδα, με έδρα της βρίσκεται στο Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΚΕΤΑ Το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ. είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 175 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IST FP5-FP6-FP7 & H2020) και περισσότερα από 160 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικά εθνικά Προγράμματα, καθώς και Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του ΙΠΤΗΛ περιλαμβάνει 278 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 101 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει αναφερθεί περισσότερες από 6.500 φορές.

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ)

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ- www.kdep.gr) υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και στεγάζει το κέντρο ερευνών και τα κεντρικά εργαστήρια του ομίλου ΔΕΗ. Οι υπηρεσίες που προσφέρει του ΚΔΕΠ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.  Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές  βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ΚΔΕΠ είναι σε θέση να πραγματοποιεί με ασφάλεια και αξιοπιστία το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του. Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Το ΚΔΕΠ διαθέτει 14 σύγχρονα εργαστήρια που εκτελούν πάνω από 500 δοκιμές σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Το ΚΔΕΠ απασχολεί υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό μαζί με τους ανάλογους τεχνίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 12 μέλη του προσωπικού διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες και στις επιστήμες μηχανικής με εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα. Το ΚΔΕΠ / ΔΕΗ έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο παρελθόν όπως τα  CAPSOL, CASTOR, CESAR, iCap (που σχετίζονται με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα), το Green e-motion (ηλεκτροκίνηση), MERGE (Mobile Energy Resources for Grids of Electricity), HiPER (πρόγραμμα σύντηξης υδρογόνου με αδρανειακή συγκράτηση πλάσματος με χρήση ακτίνων laser για παραγωγή ηλεκτρισμού) κλπ.

TWI- HELLAS

Η μητρική εταιρεία TWI ιδρύθηκε το 1946, διαθέτει γραφεία και φορείς εκπαίδευσης ανά την υφήλιο και αποτελεί ένα από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς φορείς έρευνας και τεχνολογίας με έσοδα της τάξεως των 69Μ ευρώ (2016). Διαθέτει γραφεία στην Ευρώπη, την Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το προσωπικό της εταιρείας αριθμεί περί τα 800 άτομα με εξειδίκευση σε τεχνολογίες κατεργασιών υλικών, προηγμένες συγκολλήσεις, επιστήμη υλικών και επιθεωρήσεις κατασκευών και δομικής ακεραιότητας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα και συμβουλευτική υποστήριξη σε αντίστοιχους τεχνολογικούς τομείς, τεχνολογικό/μηχανολογικό σχεδιασμό, ανάπτυξη προτύπων και υπηρεσίες εκπαίδευσης και διαπίστευσης. Η εταιρεία TWI έχει πάνω από 600 συνδρομητικά μέλη μεταξύ των οποίων είναι εταιρείες κολοσσοί όπως οι BP, ExxonMobil, Rolls Royce, Airbus, General Electric, Jaguar Land Rover.

Η νεοσύστατη (03-2018) TWI-Hellas Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι θυγατρική της TWI Ltd UK, εξειδικεύεται στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της ρομποτικής, της επιστήμης δεδομένων και στην ενοποίηση συστημάτων (system integration) και ασχολείται με τη διενέργεια βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης και διάδοσης αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, δημοσιεύσεων ή μεταφοράς τεχνολογίας. Ο στόχος της TWI-Hellas είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να οδηγούν στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων με δυνατότητα οριζόντιας εφαρμογής σε διαφορετικού τύπου βιομηχανίες, από επιθεωρήσεις πλοίων και ρομποτικές επιθεωρήσεις σωληνώσεων και δεξαμενών διυλιστηρίων μέχρι έξυπνα συστήματα σε τομείς Υγείας, όπως τεχνολογίες σύμμειξης δεδομένων για το βελτιωμένο σχεδιασμό προσθετικών μελών.

AUTOPSY logo

Το έργο AUTOPSY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Ioύλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία