AUTOPSY_white_text

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των πυρκαγιών στην Ελλάδα για τις οποίες ευθύνονται οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ έχουν αυξηθεί. Είναι γεγονός ότι το εκτεταμένο δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης 238.000 χλμ. που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ), καθώς και το 11.000 χλμ. δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ (εταιρεία που έχει περάσει σε ποσοστό 66% στον έλεγχο του Δημοσίου και σε ποσοστό 24% στην κινεζική State Grid), μπορεί υπό συνθήκες να αποτελέσει εστία πυρκαγιάς. Πυρκαγιά μπορεί να εκδηλωθεί και από εκρήξεις σε μετασχηματιστές, από βλάβες που οφείλονται κυρίως σε κακή ή ελλιπή συντήρηση, και εκδηλώνονται σε περιόδους που η ζήτηση αυξάνεται λόγω υπερφόρτωσης η οποία οδηγείται από την επιδείνωση των αστοχιών σε κρίσιμα σημεία. Ταυτόχρονα, σύνηθες είναι το φαινόμενο των τοπικών διακοπών ρεύματος στα ελληνικά νησιά από βλάβες μετασχηματιστών τους θερινούς μήνες, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης λόγω συγκέντρωσης σκόνης σε μονωτήρες των ηλεκτρικών πυλώνων και φθορές και απώλειες των καλωδίων που συνδέουν τους πυλώνες ή ακόμα και φθορές που προκαλούνται από δολιοφθορές οδηγούν σε πυρκαγιές.

Εύλογο είναι ότι η παρακολούθηση τόσων χιλιάδων χιλιομέτρων δικτύου από χειροκίνητα ανθρώπινα μέσα αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Αρκεί για παράδειγμα να σκεφτούμε ότι ένας πυλώνας της ΔΕΗ μπορεί να έχει 5-10 μονωτήρες, η επίβλεψη της κατάστασης των οποίων αυτήν τη στιγμή πραγματοποιείται χειροκίνητα από ανθρώπινο δυναμικό (εναερίτες), οι οποίοι θα πρέπει να ανέβουν σε κάθε πυλώνα ξεχωριστά για να πραγματοποιήσουν οπτικό έλεγχο. Αυτό εισάγει τεράστιο κόστος σε εργατικό δυναμικό ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την επικινδυνότητα για την παρουσία εργατικών ατυχημάτων. Η κατάσταση επιδεινώνεται αν αναλογιστούμε το πλήθος των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (μετασχηματιστές εξωτερικού χώρου, πυλώνες κτλ.) οι οποίες χρειάζονται συστηματική και προληπτική σε ορισμένες περιπτώσεις συντήρηση.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η αυτοματοποιημένη επιτήρηση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ προκειμένου να προληφθούν πλήθος πυρκαγιών, καταστροφών και εργατικών ατυχημάτων. Η Διεύθυνση Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες και στόχο έχει την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος επιτήρησης κρίσιμων υποδομών ενέργειας βασισμένο σε σμήνη ΜΕΑ, ολοκληρωμένα με τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης. Λύση σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να προσφέρει η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και ρομποτικής για την αυτόνομη επιτήρηση μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων σε κρίσιμες υποδομές ενέργειας που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος θα βοηθήσει σημαντικά στην έγκαιρη πρόληψη ατυχημάτων (όπως πυρκαγιές) και θα προσφέρει αυξημένη επίγνωση της κατάστασης στο τμήμα συντήρησης των υποδομών ενέργειας. Ταυτόχρονα θα μειωθεί η χρήση ανθρώπινου δυναμικού σε επικίνδυνα καθήκοντα, ενώ θα πολλαπλασιαστεί η ικανότητα επιτήρησης μεγάλων εκτάσεων σε ένα μικρό κλάσμα του χρόνου που απαιτούνταν από το ανθρώπινο δυναμικό να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες ενέργειες. Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης και της κρισιμότητας του τομέα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη βελτιστοποίηση των τεχνικών, εργαλείων και μέσων επιτήρησης, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα τους και μειώνοντας τις κρίσιμες περιπτώσεις κινδύνου.

AUTOPSY logo

Το έργο AUTOPSY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Ioύλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία