Δημοσίευση στο συνέδριο ICUAS 2022 με τίτλο: WTA/TLA: A UAV-captured Dataset for Semantic Segmentation of Energy Infrastructure

Η δημοσίευση “WTA/TLA: A UAV-captured Dataset for Semantic Segmentation of Energy Infrastructure” παρουσιάστηκε στο 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας στις 21-24 Ιουνίου 2022. Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια του έργου AUTOPSY, σχετικά με τη σημασιολογική τμηματοποίηση σκηνών για τα σενάρια χρήσης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των πάρκων ανεμογεννητριών.
Ένα δημόσιο σύνολο δεδομένων έχει επίσης δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://github.com/gzamps/wta_tla_dataset.
Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύνολο δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη σύγχρονων βαθιών νευρωνικών δικτύων για τη σημασιολογική τμηματοποίηση ενεργειακών υποδομών με χρήση δεδομένων εικόνας που έχουν ληφθεί από ΜΕΑ. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε μια αρχιτεκτονική βαθιάς μάθησης που επικεντρώθηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης.

Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9836096.